Vitejte na oficiálních stránkách Solnického Broučka z.s.  
 Solnický Brouček
v současné době připravuje:

Dětský klub angličtiny 
>>> více <<<


Šití v broučku  
>>> více <<<Červen 2022

4.6. - Dětská solná stezka 
>>> více <<<

8.6. - Hrajeme si v přírodě 
>>> více <<<

24.6. - Pohádková cesta 
>>> více <<<


Aktuality:


Více  ZDE 
edit
 

Stanovy a jiné dokumenty


Stanovy Solnického Broučku z.s.

    Článek I.  Název a sídlo
    Článek II.  Účel spolku
    Článek III.  Předmět činnosti
    Článek IV.  Členové spolku
    Článek V.  Orgány spolku
    Článek VI.  Dobrovolné zrušení spolku
    Článek VII.  První členové / členky spolku
        
    pdf & doc  Stanovy v elektronické podobě

Článek I.

Název a sídlo
 • Solnický Brouček, z. s. (dále též jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí v Solnici.
 • nahoru

  Článek II.

  Účel spolku
 • Posláním spolku je primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, aktivní zapojování rodin do života v komunitě a stavět svoji činnost na principu svépomocných skupin.
 • nahoru

  Článek III.

  Předmět činnosti
  1. K podpoře svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:
   • zajišťuje prostor pro sociální setkávání
   • poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny
   • organizuje programy pro aktivaci rodin
   • nabízí vzdělávací programy pro děti, rodiče i prarodiče
   • vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost
   • pořádá akce pro širokou veřejnost
   • podílí se na obnově tradic v obci
   • spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce
   • organizuje prodejní akce pro veřejnost

  2. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

  nahoru

  Článek IV.

  Členové spolku
  1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.

  2. Členství spolku vzniká na základě přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje předseda / předsedkyně. Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

  3. Členové mají právo:
   • účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím
   • účastnit se všech akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu
   • volit a být voleni do orgánů spolku
   • mít přístup k informacím týkajících se fungování spolku

  4. Členové mají povinnost:
   • chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku
   • dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími schválenými na členských schůzích
   • řádně a včas platit členské příspěvky
   • šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením

  5. Členství ve spolku zaniká:
   • úmrtím člena
   • dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku
   • dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení
   • pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek (tedy hrozící zánik členství) byl výslovně upozorněn

  nahoru

  Článek V.

  Orgány spolku
  1. Orgány spolku jsou členská schůze a předseda / předsedkyně.

  2. Předseda / předsedkyně je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a stará se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti je vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.

  3. Předsedu volí členská schůze na dvouleté období.

  4. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

  5. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda všem členům spolku nejméně 30 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze.

  6. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku.

  7. Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku.

  nahoru

  Článek VI.

  Dobrovolné zrušení spolku
  1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku.

  2. S likvidačním zůstatkem bude naloženo podle rozhodnutí členské schůze.

  nahoru

  Článek VII.

  První členové / členky spolku
  1. První předsedkyní spolku je Mgr. Iveta Vašátková

  nahoru

  zpět  nahoru


  © 2006-2016 Solnický Brouček z.s.            webmaster